Medezeggenschap

aan de Universiteit Utrecht

De organisatie van de Universiteit Utrecht kan je grofweg in drie niveaus opdelen. Je hebt de universiteit, de faculteit en het departement. Het departement staat het dichtste bij het dagelijks studenten leven dus we beginnen daar.

Het departementHet hoofd van het departement is verantwoordelijk voor de algemene leiding van het departement. Door het hoofd wordt er een bestuursteam samen gesteld en gezamelijk heet dit het Departementsbestuur. Dit bestuur is in twee delen opgesplitst, het dagelijks bestuur en een uitgebreider departementsbestuur. Het dagelijks bestuur bestaat dit jaar uit Stefan Vandoren (Hoofd van het Departement), Peter van der Straten (Onderwijsdirecteur), Raimond Snellings (onderzoek), Carleen Tijm-Reijmer (Outreach) en Sam Borman (studentbestuurslid). Bij het uitgebreide departementsbestuur zitten ook nog vertegenwoordigers van de vier onderzoeksinstituten en de Opleidingsdirecteur.
Naast de vier onderzoeksinstituten heeft het natuurkunde departement ook nog het Julius Instituut. De voorzitter van dit instituut is de onderwijsdirecteur, Peter van der Straten. Dit instituut is verantwoordelijk voor het bachelorprogramma Natuur- en Sterrenkunde.

Medezeggenschap op departementaal niveau vindt plaats via de Departements AdviesCommissie, DAC (voormalige Onderdeelscommissie, ODC). Aangezien de DAC geen wettelijk verplicht orgaan is, heeft het voornamelijk een adviserende rol (zowel naar het departementbestuur als naar de faculteitsraad, die wel wettelijk vastgelegde rechten hebben). Dit jaar zijn de studentleden van de DAC Stijn van Aartsen en Nils Warsen. Verder zit Laura Scheffer erin als afgevaardigde vanuit de faculteitsraad en Sam Borman vanuit het departementsbestuur. Naast de studentleden zitten er ook vier personeelleden vanuit het departement in de DAC. De DAC vergadert ongeveer één keer per maand met een deel van het (dagelijkse) departementsbestuur.

Een tweede medezeggenschapsorgaan op het departementaal niveau is de OpleidingsAdviesCommissie (OAC). De OAC is net als de DAC geen wettelijk verplicht orgaan en houdt zich voornamelijk bezig met het departement gevraagd en ongevraagd te adviseren over alles wat onderwijs gerelateerd is. De OAC regelt ook de Caracal evaluaties voor alle vakken en de mondelinge evaluaties die bij een aantal vakken aanwezig zijn. De OAC bestaat uit de volgende medewerkers van het departement: Arnout Imhof, Trudy Wardenaar-van Lent(secretaris), Erik van Sebille en Thomas Grimm. Daarnaast nemen Noor ten Veen, Marjolijn de Jager en Hanneke Schroten dit jaar plaats in de OAC als studentleden.

De faculteitGaan we een niveau hoger, dan hebben we als bestuur het Faculteitsbestuur. Dit bestuur bestaat uit vijf mensen: een decaan, twee vicedecanen (onderwijs en onderzoek), een faculteitsdirecteur en een studentlid. Opmerkelijk is dat het studentbestuurslid in het faculteitsbestuur zijn functie niet van september tot augustus bekleedt, maar van januari tot december.

Voor de medezeggenschap op facultair niveau hebben we de Faculteitsraad. Deze bestaat uit veertien leden, namelijk een medewerker van de administratie, een student algemeen (om het aantal medewerkers en studenten gelijk te maken) en daarnaast van iedere studie (biologie, farmaceutische wetenschappen, scheikunde, natuur- en sterrenkunde, informatica en wiskunde) één student en één docent. De vergaderingen tussen de faculteitsraad en het - bestuur vinden ongeveer één keer per zes weken plaats en zijn openbaar toegankelijk. De faculteitsraad heeft het recht om over alle beslissingen ongevraagd advies te geven en op sommige besluiten zelfs instemmingsrecht. Het besluit kan dan niet genomen worden zonder toestemming van de faculteitsraad.

De faculteit bestaat naast departementen ook uit meerdere schools. Deze schools verzorgen de bachelor- en masterprogramma's. Zo worden de acht bachelor opleidingen van de faculteit verzorgt door de UnderGraduate school of Science(UGS). Een school wordt geleid door zijn directeur en deze wordt ondersteund door de desbetreffende Board of Studies(BoS). Het BoS van UGS bestaat voornamelijk uit onderwijs- en opleidingsdirecteuren en de BoS van de graduate schools bestaat voornamelijk uit de master programmadirecteuren. Elke school heeft zijn eigen examencommissie en deze is eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van de toetsing en de examens.

Medezeggenschap in de schools gaat via de desbetreffende OpleidingsCommissie (OC). Dit is een wettelijk verplicht orgaan dat de taak heeft om gevraagd en ongevraagd advies te geven aan de BoS over zaken die het onderwijs betreffen, advisering over de OER (de onderwijs- en examenregeling) en evaluatie en monitoring van het onderwijsprogramma. In dit medezeggenschapsorgaan zijn ook studentleden aanwezig..

De universiteitHet overkoepelend bestuur van de hele universiteit heet het College van Bestuur. Hierin zitten geen studenten. De medezeggenschap is hier vergelijkbaar met de faculteitsraad, maar heet hier de Universiteitsraad (de U-raad). De U-raad wordt voorgezeten door een medewerker en bestaat daarnaast uit 12 personeelsleden en 12 studentleden. Voor de U-Raad wordt er één keer per jaar verkiezingen gehouden waar altijd veel promotie voor wordt gemaakt. Ook voor de faculteitsraad zijn verkiezingen, die misschien wel even belangrijk zijn, maar waarvoor toch minder promotie wordt gemaakt.

Stedelijk & Landelijk niveau


Er zijn op stedelijk en landelijk niveau ook meerdere organisaties om de belangen van studenten te vertegenwoordigen. De stad Utrecht heeft een studentenbond genaamd VIDIUS. Het VIDIUS heeft bijvoorbeeld de afgelopen jaren zich actief ingezet in Utrecht op gebied van huisvesting. Maar ze zijn er ook om de student te informeren over bijvoorbeeld zijn rechten of gezondheidszorg. Ook een voordeel is dat als je lid bent je vrij goedkoop een fiets bij ze kan kopen.
Elke studentenstad heeft een soortgelijke studentenbond zoals VIDIUS. Al deze bonden samen vormen de federatie van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb). Het LSVb is er om de student op landelijk niveau te vertegenwoordigen en om te informeren. Op hun website kun je bijvoorbeeld informatie vinden over wat te doen met een BSA of studeren in het buitenland of zorgverzekeringen etc. Ze leveren ook diensten zoals de studentenlijn of trainingen over medezeggenschap.

Een andere landelijke organisatie die meer op medezeggenschap is gefocust is Landelijk Overleg van Fracties (LOF). Het LOF is een landelijk netwerk van fracties, universiteitsraden en centrale studentenraden. Het doel van LOF is voornamelijk het informeren en trainen van studenten in de medenzeggenschap. Het LOF is ook gelieerd met de LSVb.

Als laatste gaan we het hebben over het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO). Het ISO is de grootste landelijke studentenorganisatie van Nederland en behartigt de algemene belangen van bijna 700.000 studenten. Het ISO is ook vaste gesprekspartner van onder andere het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de politieke partijen en de koepels van universiteiten en hogescholen.

Contact

Heb je nog vragen of wil je aankomend jaar ook actief worden in de medezeggenschap, kom dan gewoon eens langs of stuur een mailtje. Ook andere opmerkingen over het onderwijs of andere lopende zaken zijn welkom. Wil je op de hoogte gehouden worden van wat deze organen precies doen? Dat kan via de medezeggenschapsgroep op facebook. Ook kun je hier terecht met al je vragen en opmerkingen.

Hoofd Departement Sons Bestuur ODC Julius Instituut SAP ITF IMAU Debye SCMB Nano Raad van Toezicht College van Bestuur Universiteitsraad Raad van Bestuur Faculteit Geesteswetenschappen Faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie Faculteit Bètawetenschappen Faculteit Geowetenschappen Faculteit Sociale Wetenschappen Faculteit Diergeneeskunde Faculteit Geneeskunde Universitair Medisch Centrum University College Utrecht Universitaire Bestuursdienst Universiteitsbibliotheek