AWS 1-3 DML   
AWS 10 Berkner Island   
AWS 11 Halvfarryggen   
AWS 12 Plateau Station B   
AWS 14 Larsen C North   
AWS 15 Larsen C South   
AWS 16 Princess Elisabeth   
AWS 17 Scar Inlet   
AWS 4 DML   
AWS 5 DML   
AWS 6 DML   
AWS 7 Scharffenbergbotnen   
AWS 9 Kohnen